Menu

Лични данни

Тази политика е част от общите условия на уеб сайта www.deon.bg
Използвайки този сайт вие се съгласявате да администрираме всички лични данни, които ни предоставяте.
Предоставянето на всякакви лични данни е доброволно.
www.deon.bg спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
Посещението ви на сайта не е свързано с предоставяне на лични данни. За да направите поръчка регистрация не е задължителна.

Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица освен във връзка със доставка на стоките или на законоупълномощените лица. Може да използваме автоматично събрана информация със статистически цели за подобряване обслужването ви.

Гарантираме ви, че е-мейл адресите ви не се предоставят от нас на трети лица, освен и само за изпращане на рекламни материали и то само с изричното/писменото ви съгласие. По всяко едно време можете да се откажете от получаването на рекламни материали чрез предоставени опции/варианти или чрез писмен вид на електронната ни поща deon.bg@yahoo.bg .
Можем да ви разкрием, поправим, заличим вашите лични данни при писменна молба от ваша страна.
Предоставената информация се използва за целите на вашето обслужване. Ако сте се регистрирали можете да редактирате вашите данни като влезете в профила си.
Събраните от нас лични данни ще се използват само за целите за които са събрани и тяхната конфиденциалност е гарантирана.
Моля свържете се с нас ако имате въпроси свързани с личните ви данни.

X